luni, 17 octombrie 2016

ANUNT SELECTIE PARTENERI
   

 PROCEDURĂ

SELECȚIE PARTENERI

în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

Apel proiecte nr. 4SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în cadrul activității de selectare a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Apel proiecte nr. 4, Axa Prioritară nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare

Obiective specifice:

6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității Roma și a celor din mediul rural

6.3   Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economicș

6.4   Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională

6.6    Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Prezenta procedura descrie modalitatea de selecție a partenerilor privati, institutiilor publice sau a ONG-urilor, activitățile desfășurate necesare acțiunii de selectare a potențialilor parteneri pentru proiectul “Scoala incluziva orientata pe nevoile copilului”. Prezenta procedura stabilește fluxul de lucru parcurs în primirea și difuzarea controlată a documentelor în cadrul Scolii Gimnaziale nr.3 Vicovu de Sus, judetul Suceava.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, anunţăm organizarea unei


proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în carul Programulului Operaţional

Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare.

Obiectivele și scopul cererii de finanțare

Obiectivul specific al programului este: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma) prin implementarea de măsuri integrate.

Obiectivul general/Scopul proiectului este: Dezvoltarea şi consolidarea actului educaţional, orientat pe nevoile unui număr de 210 prescolari si 500 elevi aparţinând grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, din mediul rural cu un procent ridicat de populaţie de etnie romă, în cadrul unor institutii de invatamant incluzive cu 280 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar cu competente imbunatatite, in vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii si a integrării unui număr ridicat de copii în sistemul de învăţământ

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, sunt specificate în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 (varianta aprilie 2016) şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice de accesare a fondurilor POCU 2014-2020 Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.

1. Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt:

A.1 Organizare Program interactiv de educatie creativa 
A2. Pregatire educativa si orientativa pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar
A3. Dezvoltarea de servicii suport cu personal de sprijin si auxiliar
A.4. Abilitarea si dotarea de spatii destinate activitatilor educationale
A.5. Promovarea dezvoltarii durabile (utilizarea eficientă a resurselor, conservarea și protecția biodiversității)
A.6. Promovarea Principiului Nediscriminarii
A7. Organizarea de programe de educație parentală
A.8. Organizarea interventiei in educatie prin metode activ participative
A.9 Program de sprijinire a tranzitiei scolare a copiilor
A.10.Asigurarea spațiilor și echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităților
educaționale și creșterea frecvenței școlare a copiilor
A.11 Promovarea principiului Egalitatii de şanse și tratament (egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi)
A.12. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și Comunicațiilor
A.13. Realizarea de parteneriate si colaborari intre personalul didactic si de sprijin si profesionisti conecsi.
A.14.Dezvoltarea unei retele pentru transferul de metode de invatare.
A.15.Organizarea campaniei de informare si constientizare locala pentru a promova participarea
parentală la îngrijirea și educația timpurie a copilului
A.16. Organizarea de formare profesionala si dezvoltarea competentelor transversale pentru cadre didactice si personal de suport
A.17.Organizarea programului de mentorat pentru copii și familie si promovarea Inovarii sociale


Proiectul se va implementa pe o perioadă de 36 luni, pe parcursul a 5 semestre școlare.


2.  Documente de referinţă aplicabile activităţii de selecţie

2.1   Documente interne
Prezenta procedură

2.2   Documente externe
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 (varianta aprilie 2016)

Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice de accesare a fondurilor POCU 2014-2020 Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor

Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.

Selectarea unui partener/unor parteneri în cadrul prezentei proceduri se poate realiza numai dacă îndeplineşte criteriile de selecţie şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte) stabilite în conformitate cu Ghidul Solicitantului. Evaluarea ofertelor de parteneriat se va face de către Comisia de evaluare ce va fi stabilită prin decizia emisa de Scoala Gimnaziala nr.3 Vicovu de Sus, judetul Suceava.


3.  Documente utilizate:
Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească;
Decizia de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor;
Raportul procedurii de selecţie;
Adresa de acceptare a partenerilor;
Anunţ cu privire la rezultatul procedurii de selecţie.

4.  Profilul partenerilor

Partenerii vor fi actori relevanți cu o contribuție directă la realizarea indicatorilor proiectului, respectiv, institutii publice, ONG-uri, companii private, cu competențe și experiență în activitățile proiectului.

Principiile generale aplicabile activităţii de selecţie a partenerului / partenerilor:
Legalitate;
Transparenţă;
Imparţialitate;
Nediscriminare;
Tratament egal;
Proporţionalitate;

Eficientizarea fondurilor;
Asumarea răspunderii;
Confidenţialitate.

5.      Condiții generale de eligibilitate privind partenerii (Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020)

a.       Partenerii și/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere ale acestora și persoanele care asigură conducerea partenerilor NU se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum e definit de legislația națională și comunitară in vigoare;

b.       NU se fac vinovați de declarații false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/POCU responsabil sau nu au furnizat aceste informații;

c.       Partenerii NU se afla pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor de finanțare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze contractul de finanțare;

d.      Partenerii naționali sunt organizații cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfășoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale;

e.       Partenerii nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute la secțiunea 4.1.1-Regulilor  generale  privind  eligibilitatea  solicitanților  menționate  în  documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014 – 2020;

f.        Partenerii naționali trebuie să fie implicați cel puțin într-o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor

6. Capacitatea operațională

Fiecare partener are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.

Capacitatea       operațională        și       condițiile        de       eligibilitate        reprezintă        criterii
ELIMINATORII.

7.  Condiții specifice
Activitate relevantă, dovedită de fișa partenerului, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al instituției;

Declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014 – 2020 și de Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice de accesare a fondurilor POCU 2014-2020 Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”, apel proiecte 4).

8.  Procedura de evaluare a partenerilor

Evaluarea partenerilor se va face în funcție de domeniul de competență, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos:


Criterii de selecție
Punctaj

maxim


1.  Capacitatea financiară
40 puncte

1.2. Situația financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)Până la 10.000 euro – 15 puncte
40 puncte


Peste 10.000 euro– 40 puncte2. Capacitatea profesională
30 puncte


2.1. Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană de către
15 puncte


partener

1 proiect   – 5 puncteMai mult de 1 proiect – 15 puncte2.2. Dovada experienței partenerului în domeniul activităților proiectului
15 puncte


6 luni – 5 puncte
Peste 6 luni – 15 puncte

3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului
30 puncte


Numărul de activități în care partenerul dorește sa se implice1-3 activitati – 10 puncte


30 puncte


4-6activitati
-30  puncteTOTAL


100 puncte
9. Dosarul de participare:

9.1. Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specifica“În atenţia Scolii Gimnaziale nr.3 Vicovu de Sus, judetul Suceava,  Pentru selecţia de parteneri POCU AP 6/PI 10 i/OS 6.2; 6.3; 6.4; 6.6.” Plicul se va transmite prin curier, data limită fiind data poștei, sau se poate depune la sediul Scolii Gimnaziale nr.3 Vicovu de Sus, judetul Suceava, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării anunţului pe site-ul http://scoala3vicov.blogspot.ro/, respectiv până la data de 20.10.2016, ora 1200.

Date de contact: dna Ana CHIRA/ telefon 0744 522527 / mail anachyra@yahoo.com

9.2 Dosarele vor conține:

9.2.1. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul
legal:

a.    Certificatul Constatator (operatori economici) (nu mai vechi de 3 luni)/Dovadă privind înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (organizații neguvernamentale);

b.    Statutul/Actul Constitutiv/Certificatul Constatator prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect;

c.    Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului (operatori economici);

d.   Rezultatul exercițiului financiar pentru anii 2013, 2014, 2015 – bilanţ contabil şi contul de profit şi pierderi, vizate şi înregistrate de organul competent;

e.    Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale;

f.     Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale;

g.    Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului şi susţinerea 2% sau 5% din partea de co-finanțare, după caz;

h.    Fişă a partenerului şi o Scrisoare de intenţie (conform modelelor atașate în Anexa 1 și Anexa 2) completate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal, cu precizările de mai jos.

Se vor atașa:

Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului);

Portofoliul de proiecte/contracte similare.


10. Criterii de verificare a conformităţii administrative

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

Dosarul de participare se va depune în plic sigilat cu mențiunea ”Participare selecție partener privat proiect POCU Apel proiecte nr.4, Axa prioritară nr.6, Obiectivul tematic 10”, la sediul Scolii Gimnaziale nr.3 Vicovu de Sus, judetul Suceava.

11. Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate în continuare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 50 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 50 de puncte.

12.    Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 31.10.2016 pe site-ul http://scoala3vicov.blogspot.ro/, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

13.  Soluționarea contestațiilor:

Eventualele contestații se pot depune în 24 de ore de la comunicarea rezultatelor, la sediul Scolii Gimnaziale nr.3 Vicovu de Sus, judetul Suceava. Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul http://scoala3vicov.blogspot.ro/ în termen de 2 zile de la data soluționării acestora.

14. Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nici o obligaţie pentru Scoala Gimnaziala nr.3 Vicovu de Sus, judetul Suceava, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul nici unei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru nici una dintre părţi.

15.  Scoala Gimnaziala nr.3 Vicovu de Sus îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerilor selectaţi înainte de încheierea acordului de parteneriat.

16.  Termene de realizare:

Publicarea Anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului/ partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 17.10.2016;

Emiterea Deciziei de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor: 17.10.2016;

Data limită a depunerii Dosarului de înscriere 28.10.2016, ora 1200 (minim 10 zile lucrătoare de la anunţ);

Eventuale solicitări de clarificări se pot trimite până la data de 25.10.2016, ora 1600. Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim două zile lucrătoare, fără a depăși data de 28.10.2016, ora 1200

Data emiterii Raportului procedurii de selecţie: 28.10.2016;
Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerilor: 31.10.2016;

Data publicării Anunţului cu privire la rezultatul procedurii de selecţie: 31.10.2016.

17. Date de contact: dna Ana CHIRA/ telefon 0744 522527 / mail anachyra@yahoo.com


Anexa 1 – model Scrisoare de intenție

Anexa 2 – model Fisa partener

Anexa 3 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor

Anexa 4 – Grila evaluare si selectarea ofertanților
Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENȚIE

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din Programul Operațional Capital Uman ce urmează a fi depus de către
Scoala Gimnaziala nr.3 Vicovu de Sus, judetul Suceava,

În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept public sau privat, pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) în conformitate cu Ghidul Solicitantului –

Condiţii Specifice de accesare a fondurilor POCU 2014-2020 Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”, apel proiecte 4).

________________ (denumirea institutiei) își exprimă intenția de a participa ca partener în cadrul unui proiect cu tema:

_______________________________________________________________________

La activitățile:

________________________________________________________________________

Precizăm că ___________________________(denumirea institutiei) se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru Axa prioritara_______

În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităților unui proiect din POCU.

Declar pe proprie răspundere că:

A.    Nu suntem subiect al unui conflict de interese;

B.    Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu avem datorii fiscale;


Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptați ca institutia noastră să devină partener în cadrul unui proiect cu tema și activitățile menționate.

Numele și prenumele reprezentantului legal                                                                                Data

…………………………………………………………………….

Semnătura ………………………………………………….

Ștampilă

Anexa nr. 2


FIŞA PARTENERULUI

Denumire institutie

Acronim

Cod de înregistrare fiscală

Număr de înregistrare in Registrul


Comerțului

Nr. de la Registrul Asociațiilor și


Fundațiilor

Anul înființării

Cifra de afaceri/venitul total pe
Pentru ultimii 3 ani
ultimii 3 ani incheiati

Date de contact(adresă, tel., fax, e-


mail)

Persoana de contact(nume, poziția


în organizație)

Tema de proiect pentru care aplica

Vă  rugăm  să  descrieți  dacă  în  obiectul  de  activitate  al
Descrierea activității institutiei,
institutiei  se  regăsește  prestarea  de  servicii  de  natura
relevanta pentru acest proiect
celor care
sunt necesare implementării proiectului, conform

cu tema și activitățile la care doriți să fiți partener


Activitatea /activitățile din cadrul
Vă   rugăm   să   detaliați   modalitatea   de   implicare   a
proiectului în care doriți să vă
dumneavoastră  în  activitățile  proiectului  în  eventualitatea
implicați (conform Ghidului)
implementării unui proiect cu tema aleasă de ofertant


Detaliați în tabelul de mai jos experiența anterioară relevantă pentru activitățile din cadrul proiectului în care doriți să va implicați și/sau în proiecte cu finanțare nerambursabilă:
Titlul proiectului (conform
contractului de finanțare/contract

servicii)

ID-ul proiectului (acordat de
instituția finanțatoare) / Contract
servicii
Calitatea avută în cadrul proiectului

(solicitant/beneficiar/partener/contra ctor)
Obiectivul proiectuluiStadiul implementării proiectului              Implementat sau in curs de implementare

Durata implementării proiectului

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

Valoarea totală a proiectului

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

Numele instituției finanțatoare

Notă
Rubricile vor fi integral completate.

Informațiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.


Numele și prenumele reprezentantului legal                                                                                   Data

…………………………………………………………………….

Semnătura ………………………………………………….

ȘtampilaAnexa nr. 3GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR

Criteriu calificare

DA
NU

I.
Conformitatea documentelor


Au fost depuse de către candidat documentele solicitate (Scrisoarea de


intenție și Fișa partenerului)Documentele solicitate respecta modelul publicatII.
Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzătoractivităților proiectului


Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt


necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la


care dorește să fie partener


Are  experiență  în  implementarea  a  cel  puțin  1  proiect  cu  finanțare


nerambursabilă si/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul


activităților proiectului.


Are capacitatea financiară și operațională de realizare a activităților din


proiect
III.
Conduita candidatuluiNu este subiect al unui conflict de interese
Și-a
îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor,
taxelor, contribuțiilor


sociale și nu are datorii fiscale

Notă

Candidatul se considera calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica “DA”
Anexa nr. 4

GRILA EVALUARE ŞI SELECTARE A OFERTANȚILOR

Criterii de selecție

Punctaj maxim1.  Capacitatea financiară

40 puncte

1.2. Situația financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3ani)
Până la 10.000 euro – 15 puncte

40 puncte

Peste10.000  euro - 25 puncte

2. Capacitatea profesională

30 puncte

2.1. Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană de

15 puncte

către partener1 proiect  – 5 puncteMai mult de 1 proiect– 10 puncte
2.2.  Dovada   experienței  partenerului  în  domeniul  activitățilorproiectului


15 puncte

6 luni – 5 puncte

Peste 6 luni – 10 puncte3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului

30 puncte

Numărul de activități în care partenerul dorește să se implice


1-3 activitati – 10 puncte

30 puncte

4-6activități
– 20 puncte
TOTAL


100 puncteNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu